11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019061843 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
07 09 05 03 04
11x5.omit.drawUp立即更新 X
01 02 1 18/18 18.0% 16 8 6 5 120.0%
01 03 1 15/18 15.0% 24 3 6 6 100.0%
01 04 1 23/18 23.0% 11 10 1 4 25.0%
01 05 1 18/18 18.0% 13 4 10 5 200.0%
01 06 1 17/18 17.0% 18 2 12 5 240.0%
01 07 1 19/18 19.0% 18 4 1 5 20.0%
01 08 1 15/18 15.0% 22 8 1 6 16.66%
01 09 1 14/18 14.0% 23 19 16 7 228.57%
01 10 1 15/18 15.0% 21 1 10 6 166.66%
01 11 1 22/18 22.0% 15 4 1 4 25.0%
02 03 1 22/18 22.0% 13 3 2 4 50.0%
02 04 1 18/18 18.0% 21 1 15 5 300.0%
02 05 1 13/18 13.0% 25 8 2 7 28.57%
02 06 1 19/18 19.0% 11 6 4 5 80.0%
02 07 1 20/18 20.0% 18 1 4 4 100.0%
02 08 1 15/18 15.0% 15 8 4 6 66.66%
02 09 1 16/18 16.0% 27 1 2 6 33.33%
02 10 1 12/18 12.0% 16 16 2 8 25.0%
02 11 1 23/18 23.0% 8 6 6 4 150.0%
03 04 1 18/18 18.0% 18 6 0 5 0.0%
03 05 1 16/18 16.0% 24 1 0 6 0.0%
03 06 1 16/18 16.0% 17 3 7 6 116.66%
03 07 1 20/18 20.0% 20 5 0 4 0.0%
03 08 1 15/18 15.0% 18 2 10 6 166.66%
03 09 1 16/18 16.0% 17 1 0 6 0.0%
03 10 1 13/18 13.0% 26 5 2 7 28.57%
03 11 1 17/18 17.0% 13 0 6 5 120.0%
04 05 1 19/18 19.0% 14 14 0 5 0.0%
04 06 1 20/18 20.0% 12 1 5 4 125.0%
04 07 1 22/18 22.0% 11 0 0 4 0.0%
04 08 1 21/18 21.0% 13 3 1 4 25.0%
04 09 1 17/18 17.0% 15 6 0 5 0.0%
04 10 1 12/18 12.0% 26 2 5 8 62.5%
04 11 1 22/18 22.0% 16 3 1 4 25.0%
05 06 1 14/18 14.0% 11 3 11 7 157.14%
05 07 1 21/18 21.0% 19 2 0 4 0.0%
05 08 1 21/18 21.0% 15 5 3 4 75.0%
05 09 1 26/18 26.0% 10 1 0 3 0.0%
05 10 1 18/18 18.0% 16 6 2 5 40.0%
05 11 1 22/18 22.0% 11 5 3 4 75.0%
06 07 1 18/18 18.0% 15 6 4 5 80.0%
06 08 1 16/18 16.0% 20 0 4 6 66.66%
06 09 1 17/18 17.0% 20 2 4 5 80.0%
06 10 1 10/18 10.0% 43 6 5 9 55.55%
06 11 1 17/18 17.0% 15 1 5 5 100.0%
07 08 1 18/18 18.0% 19 1 1 5 20.0%
07 09 1 22/18 22.0% 14 2 0 4 0.0%
07 10 1 15/18 15.0% 16 0 8 6 133.33%
07 11 1 25/18 25.0% 16 1 1 3 33.33%
08 09 1 24/18 24.0% 13 0 3 4 75.0%
08 10 1 15/18 15.0% 26 3 5 6 83.33%
08 11 1 24/18 24.0% 15 1 1 4 25.0%
09 10 1 19/18 19.0% 12 11 2 5 40.0%
09 11 1 21/18 21.0% 15 3 3 4 75.0%
10 11 1 19/18 19.0% 28 2 5 5 100.0%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起