11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019052543 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
05 11 10 03 08
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 3403/3396 2.42% 345 87 17 41 41.46%
11 30 4174/4245 2.97% 896 10 39 33 118.18%
12 42 5997/5944 4.28% 228 29 40 23 173.91%
13 48 6730/6794 4.8% 765 19 32 20 160.0%
14 60 8445/8491 6.02% 251 41 20 16 125.0%
15 66 9490/9340 6.77% 263 16 25 14 178.57%
16 72 10437/10189 7.44% 671 15 5 13 38.46%
17 72 10242/10189 7.31% 246 14 3 13 23.07%
18 78 10997/11040 7.84% 225 4 2 12 16.66%
19 72 10143/10189 7.23% 596 4 8 13 61.53%
20 72 10293/10189 7.34% 431 16 14 13 107.69%
21 66 9376/9340 6.69% 211 2 24 14 171.42%
22 60 8723/8491 6.22% 487 42 12 16 75.0%
23 48 6891/6794 4.91% 632 4 4 20 20.0%
24 42 5936/5944 4.23% 411 9 6 23 26.08%
25 30 4298/4245 3.06% 320 13 1 32 3.12%
26 24 3456/3396 2.46% 627 50 0 40 0.0%
27 18 2541/2547 1.81% 918 7 11 55 20.0%
28 12 1763/1698 1.25% 1235 73 92 79 116.45%
29 6 851/849 0.6% 1365 22 34 164 20.73%
30 6 843/849 0.6% 1328 171 84 166 50.6%
6 6 796/849 0.56% 1363 122 30 176 17.04%
7 6 897/849 0.64% 1418 299 69 156 44.23%
8 12 1781/1698 1.27% 740 150 75 78 96.15%
9 18 2508/2547 1.79% 634 68 10 55 18.18%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起