11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019032427 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
04 05 08 03 06
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 3334/3331 2.42% 345 24 5 41 12.19%
11 30 4090/4164 2.97% 896 39 36 33 109.09%
12 42 5875/5830 4.27% 228 7 26 23 113.04%
13 48 6619/6664 4.81% 765 32 20 20 100.0%
14 60 8272/8328 6.01% 251 14 9 16 56.25%
15 66 9313/9161 6.77% 263 0 39 14 278.57%
16 72 10234/9994 7.44% 671 10 17 13 130.76%
17 72 10028/9994 7.29% 246 81 0 13 0.0%
18 78 10771/10828 7.83% 225 9 2 12 16.66%
19 72 9962/9994 7.24% 596 4 6 13 46.15%
20 72 10104/9994 7.35% 431 19 1 13 7.69%
21 66 9201/9161 6.69% 211 0 3 14 21.42%
22 60 8555/8328 6.22% 487 20 10 16 62.5%
23 48 6751/6664 4.91% 632 4 13 20 65.0%
24 42 5837/5830 4.24% 411 54 144 23 626.08%
25 30 4209/4164 3.06% 320 7 35 32 109.37%
26 24 3395/3331 2.47% 627 30 16 40 40.0%
27 18 2507/2498 1.82% 918 19 63 54 116.66%
28 12 1729/1665 1.25% 1235 56 42 79 53.16%
29 6 833/832 0.6% 1365 269 84 164 51.21%
30 6 830/832 0.6% 1328 198 19 165 11.51%
6 6 782/832 0.56% 1363 532 46 175 26.28%
7 6 880/832 0.64% 1418 79 216 156 138.46%
8 12 1752/1665 1.27% 740 145 212 78 271.79%
9 18 2466/2498 1.79% 634 3 23 55 41.81%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起