11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019042542 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
09 10 05 01 07
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 5/2 5.0% 31 14 12 19 63.15%
11 30 4/3 4.0% 41 41 9 24 37.5%
12 42 3/4 3.0% 37 9 37 33 112.12%
13 48 5/4 5.0% 39 1 1 19 5.26%
14 60 3/6 3.0% 56 22 56 33 169.69%
15 66 6/6 6.0% 34 6 34 16 212.5%
16 72 7/7 7.0% 36 3 4 14 28.57%
17 72 7/7 7.0% 28 10 10 14 71.42%
18 78 5/7 5.0% 32 3 32 19 168.42%
19 72 14/7 14.0% 22 2 2 7 28.57%
20 72 5/7 5.0% 49 15 14 19 73.68%
21 66 8/6 8.0% 27 27 26 12 216.66%
22 60 9/6 9.0% 26 2 13 11 118.18%
23 48 5/4 5.0% 41 2 15 19 78.94%
24 42 1/4 1.0% 99 99 0 99 0.0%
25 30 3/3 3.0% 55 5 55 33 166.66%
26 24 3/2 3.0% 74 3 7 33 21.21%
27 18 3/1 3.0% 41 10 20 33 60.6%
28 12 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
29 6 1/0 1.0% 71 71 28 99 28.28%
30 6 1/0 1.0% 80 80 19 99 19.19%
6 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
7 6 1/0 1.0% 54 54 45 99 45.45%
8 12 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
9 18 1/1 1.0% 73 26 73 99 73.73%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起