11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019061742 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
03 10 11 06 02
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 2/2 2.0% 59 27 59 49 120.4%
11 30 4/3 4.0% 51 34 7 24 29.16%
12 42 3/4 3.0% 28 28 27 33 81.81%
13 48 5/4 5.0% 41 2 41 19 215.78%
14 60 5/6 5.0% 33 33 9 19 47.36%
15 66 6/6 6.0% 32 0 32 16 200.0%
16 72 7/7 7.0% 22 7 16 14 114.28%
17 72 5/7 5.0% 25 10 14 19 73.68%
18 78 9/7 9.0% 36 3 2 11 18.18%
19 72 6/7 6.0% 35 2 8 16 50.0%
20 72 8/7 8.0% 24 1 3 12 25.0%
21 66 4/6 4.0% 34 34 1 24 4.16%
22 60 5/6 5.0% 28 28 17 19 89.47%
23 48 6/4 6.0% 33 26 4 16 25.0%
24 42 7/4 7.0% 40 11 0 14 0.0%
25 30 3/3 3.0% 50 15 22 33 66.66%
26 24 2/2 2.0% 65 13 20 49 40.81%
27 18 3/1 3.0% 55 12 55 33 166.66%
28 12 1/1 1.0% 59 59 40 99 40.4%
29 6 1/0 1.0% 75 24 75 99 75.75%
30 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
6 6 2/0 2.0% 60 25 60 49 122.44%
7 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
8 12 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
9 18 6/1 6.0% 24 11 23 16 143.75%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起