11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019031922 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
04 03 02 11 05
11x5.omit.drawUp立即更新 X
03 2 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
04 2 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
05 4 1/3 1.0% 79 20 79 99 79.79%
06 4 6/3 6.0% 35 17 1 16 6.25%
07 6 6/5 6.0% 32 28 0 16 0.0%
08 6 4/5 4.0% 60 21 60 24 250.0%
09 8 5/7 5.0% 40 16 5 19 26.31%
10 8 4/7 4.0% 34 34 24 24 100.0%
11 10 12/9 12.0% 20 7 2 8 25.0%
12 10 10/9 10.0% 25 0 8 9 88.88%
13 10 13/9 13.0% 12 0 6 7 85.71%
14 8 5/7 5.0% 27 27 17 19 89.47%
15 8 7/7 7.0% 26 14 16 14 114.28%
16 6 13/5 13.0% 18 7 3 7 42.85%
17 6 4/5 4.0% 35 10 21 24 87.5%
18 4 2/3 2.0% 49 49 4 49 8.16%
19 4 7/3 7.0% 37 6 37 14 264.28%
20 2 1/1 1.0% 57 42 57 99 57.57%
21 2 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起