11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019081808 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
11 07 08 09 04
11x5.omit.drawUp立即更新 X
03 2 1/1 1.0% 62 37 62 99 62.62%
04 2 2/1 2.0% 52 40 52 49 106.12%
05 4 2/3 2.0% 76 14 76 49 155.1%
06 4 2/3 2.0% 62 62 6 49 12.24%
07 6 2/5 2.0% 61 61 32 49 65.3%
08 6 5/5 5.0% 29 5 29 19 152.63%
09 8 8/7 8.0% 45 16 1 12 8.33%
10 8 8/7 8.0% 32 2 11 12 91.66%
11 10 8/9 8.0% 23 15 3 12 25.0%
12 10 13/9 13.0% 27 4 7 7 100.0%
13 10 11/9 11.0% 14 6 2 9 22.22%
14 8 5/7 5.0% 50 20 50 19 263.15%
15 8 9/7 9.0% 24 17 4 11 36.36%
16 6 3/5 3.0% 40 12 40 33 121.21%
17 6 5/5 5.0% 46 8 8 19 42.1%
18 4 5/3 5.0% 30 25 0 19 0.0%
19 4 4/3 4.0% 50 4 15 24 62.5%
20 2 3/1 3.0% 69 69 10 33 30.3%
21 2 4/1 4.0% 40 10 5 24 20.83%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起