11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019042242 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
11 08 04 03 01
11x5.omit.drawUp立即更新 X
01 02 1 16/18 16.0% 15 0 3 6 50.0%
01 03 1 21/18 21.0% 17 7 0 4 0.0%
01 04 1 22/18 22.0% 12 2 0 4 0.0%
01 05 1 18/18 18.0% 14 1 8 5 160.0%
01 06 1 19/18 19.0% 18 0 3 5 60.0%
01 07 1 21/18 21.0% 15 5 4 4 100.0%
01 08 1 23/18 23.0% 14 2 0 4 0.0%
01 09 1 17/18 17.0% 15 4 15 5 300.0%
01 10 1 12/18 12.0% 15 13 15 8 187.5%
01 11 1 23/18 23.0% 19 10 0 4 0.0%
02 03 1 18/18 18.0% 28 2 2 5 40.0%
02 04 1 17/18 17.0% 15 0 2 5 40.0%
02 05 1 17/18 17.0% 22 3 5 5 100.0%
02 06 1 15/18 15.0% 17 0 3 6 50.0%
02 07 1 16/18 16.0% 21 0 4 6 66.66%
02 08 1 22/18 22.0% 12 0 2 4 50.0%
02 09 1 18/18 18.0% 10 3 2 5 40.0%
02 10 1 14/18 14.0% 24 0 6 7 85.71%
02 11 1 15/18 15.0% 12 0 5 6 83.33%
03 04 1 15/18 15.0% 16 1 0 6 0.0%
03 05 1 21/18 21.0% 16 2 5 4 125.0%
03 06 1 15/18 15.0% 12 6 12 6 200.0%
03 07 1 18/18 18.0% 15 6 5 5 100.0%
03 08 1 26/18 26.0% 12 1 0 3 0.0%
03 09 1 17/18 17.0% 16 16 2 5 40.0%
03 10 1 14/18 14.0% 12 11 12 7 171.42%
03 11 1 23/18 23.0% 18 4 0 4 0.0%
04 05 1 20/18 20.0% 13 0 8 4 200.0%
04 06 1 20/18 20.0% 14 0 3 4 75.0%
04 07 1 15/18 15.0% 14 8 4 6 66.66%
04 08 1 22/18 22.0% 17 1 0 4 0.0%
04 09 1 17/18 17.0% 15 10 2 5 40.0%
04 10 1 14/18 14.0% 15 1 15 7 214.28%
04 11 1 22/18 22.0% 13 10 0 4 0.0%
05 06 1 14/18 14.0% 16 1 11 7 157.14%
05 07 1 19/18 19.0% 14 3 1 5 20.0%
05 08 1 26/18 26.0% 12 0 8 3 266.66%
05 09 1 16/18 16.0% 20 11 1 6 16.66%
05 10 1 13/18 13.0% 29 12 1 7 14.28%
05 11 1 24/18 24.0% 11 3 1 4 25.0%
06 07 1 21/18 21.0% 14 2 4 4 100.0%
06 08 1 19/18 19.0% 18 3 3 5 60.0%
06 09 1 14/18 14.0% 23 6 6 7 85.71%
06 10 1 14/18 14.0% 17 0 6 7 85.71%
06 11 1 17/18 17.0% 18 4 6 5 120.0%
07 08 1 22/18 22.0% 13 2 7 4 175.0%
07 09 1 20/18 20.0% 11 11 1 4 25.0%
07 10 1 10/18 10.0% 21 5 1 9 11.11%
07 11 1 18/18 18.0% 21 3 1 5 20.0%
08 09 1 17/18 17.0% 11 11 2 5 40.0%
08 10 1 20/18 20.0% 12 4 7 4 175.0%
08 11 1 23/18 23.0% 16 15 0 4 0.0%
09 10 1 11/18 11.0% 31 4 1 9 11.11%
09 11 1 21/18 21.0% 14 4 1 4 25.0%
10 11 1 18/18 18.0% 15 4 1 5 20.0%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起