11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019031842 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
07 02 09 05 03
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 3335/3416 2.36% 487 48 16 41 38.09%
11 30 4254/4270 3.01% 308 4 2 32 6.06%
12 42 5970/5979 4.23% 183 7 31 22 134.78%
13 48 6901/6834 4.89% 372 21 3 19 15.0%
14 60 8640/8541 6.13% 150 2 24 15 150.0%
15 66 9451/9395 6.7% 132 68 19 13 135.71%
16 72 10340/10249 7.33% 135 6 42 12 323.07%
17 72 10175/10249 7.21% 146 0 12 12 92.3%
18 78 11068/11105 7.85% 137 16 0 11 0.0%
19 72 10393/10249 7.37% 224 26 6 12 46.15%
20 72 10271/10249 7.28% 150 18 1 12 7.69%
21 66 9282/9395 6.58% 410 5 5 14 33.33%
22 60 8439/8541 5.98% 147 15 10 15 62.5%
23 48 6979/6834 4.95% 177 10 4 19 20.0%
24 42 6107/5979 4.33% 309 14 14 22 60.86%
25 30 4367/4270 3.09% 439 11 18 31 56.25%
26 24 3404/3416 2.41% 616 12 9 40 21.95%
27 18 2516/2562 1.78% 568 5 50 55 89.28%
28 12 1680/1708 1.19% 555 42 102 82 122.89%
29 6 917/854 0.65% 1048 208 350 152 228.75%
30 6 887/854 0.62% 1136 43 59 157 37.34%
6 6 839/854 0.59% 1305 283 333 166 199.4%
7 6 827/854 0.58% 1119 90 57 169 33.52%
8 12 1744/1708 1.23% 625 328 8 79 10.0%
9 18 2539/2562 1.8% 695 30 61 54 110.9%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起