11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019052527 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
06 07 01 08 03
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 3406/3485 2.36% 487 40 13 41 30.95%
11 30 4349/4356 3.02% 308 50 22 32 66.66%
12 42 6085/6099 4.23% 183 32 45 22 195.65%
13 48 7053/6972 4.9% 372 19 59 19 295.0%
14 60 8821/8713 6.13% 150 11 0 15 0.0%
15 66 9626/9584 6.69% 132 15 18 13 128.57%
16 72 10557/10456 7.34% 135 5 2 12 15.38%
17 72 10372/10456 7.21% 146 7 19 12 146.15%
18 78 11278/11329 7.84% 137 4 1 11 8.33%
19 72 10617/10456 7.38% 224 16 11 12 84.61%
20 72 10469/10456 7.28% 150 13 3 12 23.07%
21 66 9463/9584 6.58% 410 4 35 14 233.33%
22 60 8609/8713 5.98% 147 26 14 15 87.5%
23 48 7123/6972 4.95% 177 19 5 19 25.0%
24 42 6243/6099 4.34% 309 48 4 22 17.39%
25 30 4452/4356 3.09% 439 49 62 31 193.75%
26 24 3468/3485 2.41% 616 142 29 40 70.73%
27 18 2559/2614 1.77% 568 59 21 55 37.5%
28 12 1714/1742 1.19% 671 19 56 82 67.46%
29 6 929/871 0.64% 1048 90 52 153 33.76%
30 6 907/871 0.63% 1136 91 75 157 47.46%
6 6 852/871 0.59% 1305 144 64 167 38.09%
7 6 847/871 0.58% 1119 31 10 168 5.91%
8 12 1779/1742 1.23% 625 14 72 79 90.0%
9 18 2588/2614 1.8% 695 32 36 54 65.45%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起