11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019062642 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
11 08 09 02 07
11x5.omit.drawUp立即更新 X
03 2 2603/2638 1.79% 475 69 39 54 70.9%
04 2 2694/2638 1.85% 484 167 100 52 188.67%
05 4 5252/5277 3.61% 270 52 22 26 81.48%
06 4 5368/5277 3.69% 360 29 12 26 44.44%
07 6 7980/7917 5.49% 194 4 45 17 250.0%
08 6 7969/7917 5.49% 243 15 2 17 11.11%
09 8 10528/10554 7.25% 208 2 10 12 76.92%
10 8 10426/10554 7.18% 200 7 8 12 61.53%
11 10 13197/13193 9.09% 99 0 3 9 30.0%
12 10 13308/13193 9.16% 104 3 21 9 210.0%
13 10 13235/13193 9.11% 337 4 6 9 60.0%
14 8 10652/10554 7.33% 151 8 32 12 246.15%
15 8 10475/10554 7.21% 169 13 17 12 130.76%
16 6 7846/7917 5.4% 293 16 35 17 194.44%
17 6 7986/7917 5.5% 263 24 30 17 166.66%
18 4 5292/5277 3.64% 274 3 1 26 3.7%
19 4 5365/5277 3.69% 312 8 0 26 0.0%
20 2 2702/2638 1.86% 459 92 33 52 62.26%
21 2 2647/2638 1.82% 612 100 88 53 162.96%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起