11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019042542 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
09 10 05 01 07
11x5.omit.drawUp立即更新 X
03 2 2551/2591 1.78% 475 7 1 54 1.81%
04 2 2652/2591 1.86% 484 28 92 52 173.58%
05 4 5163/5182 3.62% 270 3 47 26 174.07%
06 4 5258/5182 3.68% 360 17 3 26 11.11%
07 6 7845/7775 5.5% 194 14 12 17 66.66%
08 6 7838/7775 5.49% 243 2 5 17 27.77%
09 8 10319/10365 7.24% 208 26 14 12 107.69%
10 8 10248/10365 7.19% 200 8 34 12 261.53%
11 10 12950/12956 9.08% 99 3 2 10 18.18%
12 10 13086/12956 9.18% 104 1 13 9 130.0%
13 10 13003/12956 9.12% 337 17 22 9 220.0%
14 8 10444/10365 7.32% 151 10 18 12 138.46%
15 8 10296/10365 7.22% 169 12 4 12 30.76%
16 6 7713/7775 5.41% 293 13 11 17 61.11%
17 6 7845/7775 5.5% 263 104 7 17 38.88%
18 4 5197/5182 3.64% 274 22 26 26 96.29%
19 4 5259/5182 3.68% 312 19 0 26 0.0%
20 2 2647/2591 1.85% 459 23 31 52 58.49%
21 2 2607/2591 1.82% 612 64 19 53 35.18%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起